अहिराणी बोली | Ahirani Boli

अहिराणी बोली | Ahirani Boli

अहिराणी बोली | Ahirani Boli

अहिराणी बोली | Ahirani Boli

गावात तात्यावाचून पान हालानं नही. मानोस काही सिकेल व्हता आसे नही. पन कोनी काय टाप त्याले आंग्ठेबहादूर म्हनानी? चांग्ला जुनी फायनल व्हयेल व्हई आसे वाटानं. तात्या ह्या चार भाऊ, तिन्ही भाऊ वावरात काम कराना. तात्याले वावरात जावानी कदी पाळी वनी नही. तात्या घरना कारभारी, घरना जस्या कारभारी तस्या गावनाभी कारभारी. चोवीसतास भायेरल्याज उट्यारेट्या करी ऱ्हावाना. गावातला लोकंभी त्याले सळ खाऊ देवाना नही. गावात कोनाकडे मांडोना बेत ऱ्हावो, तात्या पायजेच. 

साखरपुडा, नारळ ऱ्हावो तात्या पायजेच. कोना वाटा पाडाना ऱ्हावोत, तात्या पायजेच. सायखडं घी जावाले तात्याना नंबर पयला, वावरातल्या बांधवरथून कज्या ऱ्हावोत मिटाडाले तात्या पायजेच. पंगतम्हानभी बसा मंडळी अासे म्हनालेभी तात्याज पायजे. म्हंजे मरनदार ऱ्हाव का तोरनदार ऱ्हाव, तात्यासवाई पान्टं हालानं नही. तात्यानीभी भू सिफरत व्हती.

 सग्ळी जागावर तात्या हजर ऱ्हायना नही आसे कदीज जये नही. सकाळीजना पाऱ्हे तात्या जस्या दखावाना तस्याज ताजावताना रातलेभी दखावाना. याळम्हान कव्हळज तोंडवरथून पानी फिरावाना नही, तरी तात्यानी तोंड आत्तेज धुयेल व्हयी आसे दखावानं. तात्याना कप्डा धुवळाफूल ऱ्हावाना. टोपीले टार्च दियेल ऱ्हावानी. आठोडाभर तात्या त्याज कप्डा वापराना, पन कधी मळेल दखावाना नहीत. 

 तात्या पारवर बसाना, वावरातली कज्या मिटाडाकरता तात्या गाडावर बसीसन वावरात जावाना, पांदीधरी फोपाटाच फोपाटा. वावरात वारावावधननी भवरी उठानी तरी तात्याना कप्डा धुवळाफूलज दखावाना. आस्या आम्हाना तात्या कायेम रुबाबबनज जगना!

अहिराणी बोली | Ahirani Boli

  • अहिराणी बोली इयत्ता सातवी
  • अहिराणी गाणे
  • अहिराणी कथा
  • अहिराणी शब्दकोश
  • अहिराणी साहित्य संमेलन
  • महाराष्ट्रातील बोली भाषांची यादी
  • खानदेश नकाशा

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post