रस्त्याची कैफियत मराठी निबंध

रस्त्याची कैफियत मराठी निबंध


रस्त्याची कैफियत मराठी निबंध

          लोकहो , मी रस्ता बोलतोय ! माझं ऐकता का जरा ? तुम्ही सारे माझ्या अंगाखांदयांवरून सकाळ - संध्याकाळ ये जा करता . कुणी शाळेत जातात . कुणी गिरण्या कारखान्यांत जातात . कुणी शेती करायला जातात . तर कुणी आपल्या प्रियजनांना भेटण्यासाठी जातात . काहीजण एकमेकांना भेटण्यासाठी इथेच येतात . म्हणजे बघा , माणसाच्या विविध गरजा भागवण्यासाठी मी मदत करतो . त्यांच्या सर्व सुखदुःखांच्या गोष्टींत मी सहभागी होतो . मला बढाई मारायची नाही , पण मी आहे म्हणून माणसांचे जीवन आहे . 

          मी आहे म्हणून जग तग धरून आहे . कल्पना करा , मी नसतो तर ? मी नसतो तर यातले काही घडलेच नसते ! माणूस आपले व्यवहार करू शकला नसता ! किती तहेत - हेची माणसे पाहिली आहेत मी ! काहीजण स्वतःशीच , मनातल्या मनात बोलत बोलत चालत असतात . काहीजण एकटेच स्वत : शी बडबडत जातात . काहीजण चालता चालता मजेत गप्पा मारतात . काहीजण आपल्या सुखदुःखांच्या गोष्टी सांगतात ; अडी - अडचणी मांडतात , त्यांना पुढचा मार्ग कळत नाही . ते व्याकूळ होऊन मित्रांकडे सल्ला मागत असतात . काहीजण रस्त्यावरच उभ्याउभ्याने कडाडून भांडतात .

             खरे तर मी सर्वसाक्षी परमेश्वरासारखाच आहे . हजारो वर्षांपासून मी माणसांचे जीवन पाहत आलोय , अगदी त्याच्या पायाशी राहून माणूस पूर्वी कसा होता व आता किती बदलला आहे , हे मला ठाऊक आहे . मानवजातीचा आजवरचा सर्व इतिहासच माझ्या डोळ्यांसमोर घडलेला आहे . असे असूनही , माणसांना माझी खरी किंमत कळलेलीच नाही . माझ्याशी माणसे नीट वागत नाहीत . मला विद्रूप करतात . माझ्या अंगावर कचरा टाकतात , थुकतात . कित्येकठिकाणी तर रस्ता की गटार , अशी शंका येण्यासारखी माझी दयनीय स्थिती असते . मला स्वच्छ ठेवता येत नसेल , तर ठेवू नका . 

             पण निदान घाण तरी करू नका ! माणसे स्वतः तहेत - हेचे पोशाख करून , नटून थटून माझ्या अंगावरूनच ऐटीत चालत असतात . पण माझ्या रूपाबद्दल विचार करीत नाहीत . माझी नीट निगा राखली तर काय होईल ? सर्व खड्डे बुजवावेत , घाण दूर करावी . माझ्या कडेने मोठमोठी झाडे लावावीत . मी जातो तिथपर्यंत दोन्ही अंगांनी हिरवळ लावली तर ? कोणाचा फायदा होईल , माणसांचाच ना ? पण माणसे इतकी स्वार्थी बनली आहेत की , त्यांना थोडासुद्धा विचार करता येत नाही . जाऊ दया . काय करणार ? माणसांना त्यांच्या कर्माची फळे मिळतीलच 

रस्त्याची कैफियत मराठी निबंध

रस्त्याची कैफियत मराठी निबंध


Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post