मराठी विरुद्धार्थी शब्द - Marathi Virudhdarthi Shabd

मराठी विरुद्धार्थी शब्द - Marathi Virudhdarthi Shabd


 शब्द  x  विरुद्धार्ती  शब्द

अर्थ x अनर्थ

अनाथ x सनाथ, पोरका

अमर x मर्त्य

अटक x सुटका

अनुकूल x प्रतिकूल

अबोल x बोलका

अलीकडे x पलीकडे

अळणी x खारट

अजरामर x नाशिवंत, नश्वर

अध्ययन x अध्यापन

अपमान x सन्मान

अंधार, काळोख x प्रकाश, उजेड

अंथरूण x पांघरूण

आधी x नंतर

आदर x अनादर

आवड x नावड

आज x उद्या, काल

आत x बाहेर

आस्तिक x नास्तिक

आवडते, लाडके x नावडते

आशा x निराशा

आधार x निराधार

आरंभ, सुरुवात x शेवट

आठवणे x विसरणे

आग्रह x अनाग्रह, दुराग्रह

आनंद x दुःख

आशीर्वाद x शाप

आवश्यक x अनावश्यक

आदिम x अंतिम

आकलनीय x अनाकलनीय

ओळखीचे x अनोळखी

ओले x सुके, कोरडे   

"इ"

इवले x प्रचंड

इकडे x तिकडे

इथली x तिथली

इमानी x बेइमान

इलाज x नाईलाज

इहलोक x परलोक

"उ" - विलोम शब्द

उपकार x अपकार

उगवणे x मावळणे

उदय x ह्रास

उतरण x चढण

उपाय x निरुपाय

उदार x कंजूष

उजवा x डावा

उग्र x सौम्य

उष्ण x थंड, शीतल

उच्च x नीच

उचित x अनुचित

उपकार x अपकार

उन्नती x अवनती

उत्कर्ष x अपकर्ष

उघड x गुप्त

उदय x अस्त

उलट x सुलट

उत्साह x निरुत्साह,  मरगळ

उगवती x मावळती

उजेड x काळोख

उभे x आडवे

उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण

उंच x सखोल, बुटका, ठेंगू, सखल

ऊन x सावली

"क"

कडक x नरम

कबूल x नाकबूल

कमी x जास्त, पुष्कळ

कळत x नकळत

कठीण x मृदू

कच्चे x  पक्के

कडू x गोड

कबूल x नाकबूल

कडक x नरम

कच्चा x पक्का

कळस x पाया

कर्कश x मधुर, संजुल

कमकुवत x भक्कम

कल्याण x अकल्याण

कष्टाळू x कामचोर

कायदेशीर x बेकायदेशीर

काळोख x प्रकाश, उजेड

काळे x पांढरे, सफेद

कोरडे x ओले

कोवळे x राठ, निबर, जून

किमाल x कमाल

कीव x राग 

कीर्ती x अपकीर्ती

कौतुक x निंदा

क्रूर x प्रेमळ, मायाळू, दयाळू

कृतज्ञता x कृतघ्नता

कृतज्ञ x कृतघ्न

कृपा x अवकृपा 

कृत्रिम x नैसर्गिक, स्वाभाविक

कृश x स्थूल

“ख”

खरेदी x विक्री

खरे x खोटे

खाली x वर

खोली x उंची

खोल x उथळ

खोटेपणा x खरेपणा

खुश x नाखूष

खूप x कमी

खिन्न x प्रसन्न्न

“ग”

गच्च, गर्द, दाट x विरळ

गरम, उष्ण x थंड, गार

गरीब x श्रीमंत

गरिबी x श्रीमंती

गर्व x विनय

गुलामी x स्वातंत्र्य

गुरु x शिष्य

गुण x दोष

गोड x  कडू

गोरा  x काळा

ग्राहक x विक्रेता

ग्राह्य x त्याज्य 

"घ"

घन x द्रव

घट्ट x सैल, पातळ

घाऊक x किरकोळ

घाणेरडा x स्वच्छ

"च"

चढणे x उतरणे

चढून x उतरून

चढ x उतार

चढाई x माघार

चपळ x मंद

चविष्ट x बेचव

चल x अचल

चारित्र्यवान x चारित्र्यहीन

चिमुकले x अवाढव्य, प्रचंड

चूक x बरोबर

चिंताग्रस्त x चिंतामुक्त

चांगला x वाईट

चोर x साव

" छ "

छोटी x मोठी

छोटेसे x मोठेसे

" ज "

जर x तर

जहाल x मवाळ

जमा x खर्च

जड x हलके

जय x पराजय

जमा x खर्च

जन्म x मृत्यू

जलद x हळू

जगणे x मरणे

जवळची x लांबची

जबाबदार x बेजबाबदार

जास्त  x कमी

जाणे x येणे

जागृत x निद्रिस्त

जागरूक x निष्काळजी

जिवंत x मृत

जिंकणे x हरणे

जीत x हार

जुने x नवे

जेवढा x तेवढा

जोश x कंटाळा

" त "

तहान x भूक

तरुण x म्हातारा

ताजे x शिळे

ताजी x शिळी

तारक x मारक

ताल x बेताल

तारक x मारक

तीक्ष्ण x बोथट

तीव्र x सौम्य

तीक्ष्ण x बोथट

तिरपा x सरळ

तिरके x सरळ

तेजी x मंदी

तेजस्वी x निस्तेज

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post