उपसर्ग घटित शब्द मराठी | Upsarg ghatit shabd in marathi | उपसर्ग म्हणजे काय मराठी

उपसर्ग घटित शब्द मराठी | उपसर्ग असलेले शब्द | उपसर्ग म्हणजे काय मराठी

उपसर्ग घटित शब्द मराठी | उपसर्ग असलेले शब्द | उपसर्ग म्हणजे काय मराठी

■'अ ' उपसर्ग असलेले शब्द :--

 1.   अखंड ⇒   अमान्य 
 2.   अचल ⇒   अमूल्य
 3.   अनाथ ⇒   अयोग्य
 4.   अपचन ⇒  अविचार
 5.   अपक्ष ⇒ अविवाहित
 6.   अप्रगत ⇒   अविश्वास
 7.   अप्रिय ⇒ अशक्य
 8.   अपूर्ण ⇒ अशांत
 9.   अभय ⇒ अशुद्ध   
 10.   अमर ⇒  अशुभ
 11.   अमंगल ⇒   असत्य
 12.   अहिंसा ⇒ अज्ञान

■ ' आ ' उपसर्ग असलेले शब्द :--

 1.   आकार ⇒ आभास
 2.   आकृती ⇒ आमरण  
 3.   आचार ⇒ आवार
 4.   आजन्म ⇒ आश्रम
 5.   आजीव ⇒ आगामी
 6.   आनंद ⇒  आरक्षण

■ ' प्र ' उपसर्ग असलेले शब्द :--

 1.   प्रकार ⇒ प्रदेश
 2.   प्रखर ⇒  प्रपंच
 3.   प्रगत ⇒   प्रभाग
 4.   प्रगती ⇒  प्रभाव
 5.   प्रघात ⇒  प्रमुख
 6.   प्रचंड ⇒  प्रयोग
 7.   प्रचार ⇒  प्रवास
 8.   प्रताप ⇒  प्रवाह
 9.   प्रदर्शन ⇒  प्रवेश
 10.   प्रदान ⇒  प्रशांत
 11.   प्रदीप ⇒  प्रसंग

■ ' वि ' उपसर्ग असलेले शब्द :--

 1.   विक्रम ⇒  विपक्ष
 2.   विकार ⇒  विभाग
 3.   विकास ⇒ वियोग
 4.   विकृती ⇒  विराग
 5.   विजय ⇒ विराट
 6.   विदेश ⇒  विरोध
 7.   विधवा ⇒ विलास
 8.   विनम्र ⇒  विवाद
 9.   विनोद ⇒  विज्ञान 

■ ' सु ' उपसर्ग असलेले शब्द :--

 1.   सुकन्या ⇒ सुमन
 2.   सुकर ⇒  सुबोध
 3.   सुकर्म ⇒ सुरेख
 4.   सुकाळ ⇒  सुवर्ण
 5.   सुगंध ⇒  सुवार्ता
 6.   सुजन ⇒  सुवास
 7.   सुजाण ⇒ सुविचार
 8.   सुधीर ⇒  सुशीला

■ ' नि ' उपसर्ग असलेले शब्द :--

 1.   निकट ⇒  निखळ
 2.   निकस ⇒ निचरा
 3.   निकामी ⇒ निढळ
 4.   निकाल ⇒  नितळ
 5.   निकोप ⇒ निनावी
 6.   निराशा ⇒ निरोगी

उपसर्ग घटित शब्द मराठी | उपसर्ग असलेले शब्द | उपसर्ग म्हणजे काय मराठी

[१] अ + चूक ⇒ अचूक

[२] अ + मर   ⇒ अमर

[३] अ +पार    =अपार

[४] अ + नाथ  = अनाथ

[५] अ + पात्र  ⇒ अपात्र.

[६] अ  + चल ⇒ अचल

[७] अ  + शांत  = अशांत

[८] अ  +ज्ञान ⇒ अज्ञान

[९] अ  + माप ⇒ अमाप

[१०] अ  +शुभ ⇒ अशुभ

[११] अ + सत्य  = असत्य

[१२] अ + बोल  = अबोल

[१३]  अ + खंड  =अखंड

[१४] अं  + धार ⇒ अंधार

[१५]  अ  + समान ⇒ असमान

[१६] अ  + स्थिर ⇒ अस्थिर

[१७] अ  + न्याय ⇒ अन्याय
   
[१८] अ + पचन  ⇒ अपचन

[१९] अ  + जय  ⇒ अजय
   
[२०] अ + प्रगत ⇒ अप्रगत

[२१] अ + मोल ⇒ अमोल

[२२]  अ + योग्य  ⇒ अयोग्य
   
[२३]  कु  + रूप  ⇒ कुरूप

[२४] सु  + काळ ⇒ काळ

[२५] सु    + गंध  ⇒ सुगंध
   
[२६] सु   + पुत्र   ⇒ सुपुत्र

[२७]  सु   + मार्ग ⇒ सुमार्ग
 
[२८] सु   + यश  ⇒ सुयश

[२९] सु  +  योग्य  ⇒ सुयोग्य

[३०] वि  + नाश  ⇒ विनाश

[३१] आ  + मरण ⇒ आमरण

[३२] ना   + खूष  ⇒ खूष
         
[३३] ना  + पसंत ⇒ नापसंत

[३४]  ना  + पास ⇒ नापास

[३५] ना  + बाद  ⇒ नाबाद

[३६]  बिन  + चूक   ⇒ बिनचूक

[३७]  बिन  + पगारी  = बिनपगारी

[३८] गैर  + हजर  ⇒ गैरहजर

[३९] अप + मान ⇒ अपमान

[४०] अप + यश ⇒ अपयश

उपसर्ग घटित शब्द मराठी | उपसर्ग असलेले शब्द | उपसर्ग म्हणजे काय मराठी

 • उपसर्ग घटित शब्द मराठी
 • उपसर्ग घटित शब्द उदाहरण
 • उपसर्ग घटित शब्द प्रत्यय घटित शब्द
 • उपसर्ग घटित शब्द हिंदी
 • उपसर्ग घटित शब्द मराठी उदाहरणे
 • उपसर्ग घटित शब्द उदाहरण मराठी
 • उपसर्ग घटित शब्द मराठी २५
 • उपसर्ग घटित शब्द मराठी 10
 • upsarg ghatit shabd
 • upsarg ghatit shabd in marathi
 • upsarg ghatit shabd marathi
 • उपसर्ग घटित शब्द in marathi
 • प्रत्यय घटित व उपसर्ग घटित शब्द
 • प्रत्यय घटित व उपसर्ग घटित शब्द मराठी
 • उपसर्ग घटित शब्द मराठी 100
 • उपसर्ग घटित शब्द मराठी 25
 • upsarg ghatit
 • उपसर्ग घटित शब्द मराठी 50

उपसर्ग घटित शब्द मराठी | उपसर्ग असलेले शब्द | उपसर्ग म्हणजे काय मराठी

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post