विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

 virudharthi shabd marathi विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या पोस्टमध्ये  विरुद्धार्थी शब्द (विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd |) म्हणजेच मराठी विरुद्धार्थी शब्द बघणार आहोत  विरुद्धार्थी शब्द काय असतात हे आपणा सर्वांना चांगल्या प्रकारे माहीतच आहे तरीदेखील मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे कोणत्याही शब्दाचा विरुद्ध असलेला अर्थ हा त्या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे असं आपण मानतो उदाहरणार्थ दिवस-रात्र हे दोन विरुद्धार्थी शब्द आहे दिवस या शब्दाचा विरुद्ध असलेला शब्द म्हणजे रात्र आणि रात्र या शब्दाचा विरुद्ध असलेला शब्द म्हणजेच दिवस याच संकल्पनेला आपण विरुद्धार्थी शब्द असे म्हणतो

 मित्रांनो आम्ही आमचा निर्मळे अकॅडमी या ऑफिशिअल वेबसाईट वर तुमच्यासाठी विलोम शब्द , समानार्थी शब्द मराठी असे अनेक अभ्यासासाठी मदत करणाऱ्या पोस्ट घेऊन येत आहोत तरी तुम्ही आमचीही निर्मळ अकॅडमी च्या सहाय्याने जास्तीत जास्त अभ्यास करावा आणि चांगले गुण मिळवावे असेच आम्हाला वाटते चला तर पाहूया विरुद्धार्थी शब्द मराठी

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

मराठी विरुद्धार्थी शब्द
(Marathi Virudhdarthi Shabd)

अर्थ x अनर्थ

अनाथ x सनाथ, पोरका

अमर x मर्त्य

अटक x सुटका

अनुकूल x प्रतिकूल

अबोल x बोलका

अलीकडे x पलीकडे

अळणी x खारट

अजरामर x नाशिवंत, नश्वर

अध्ययन x अध्यापन

अपमान x सन्मान

अंधार, काळोख x प्रकाश, उजेड

अंथरूण x पांघरूण

आधी x नंतर

आदर x अनादर

आवड x नावड

आज x उद्या, काल

आत x बाहेर

आस्तिक x नास्तिक

आवडते, लाडके x नावडते

आशा x निराशा

आधार x निराधार

आरंभ, सुरुवात x शेवट

आठवणे x विसरणे

आग्रह x अनाग्रह, दुराग्रह

आनंद x दुःख

आशीर्वाद x शाप

आवश्यक x अनावश्यक

आदिम x अंतिम

आकलनीय x अनाकलनीय

ओळखीचे x अनोळखी

ओले x सुके, कोरडे   

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

"इ"

इवले x प्रचंड

इकडे x तिकडे

इथली x तिथली

इमानी x बेइमान

इलाज x नाईलाज

इहलोक x परलोक

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

"उ"

उपकार x अपकार

उगवणे x मावळणे

उदय x ह्रास

उतरण x चढण

उपाय x निरुपाय

उदार x कंजूष

उजवा x डावा

उग्र x सौम्य

उष्ण x थंड, शीतल

उच्च x नीच

उचित x अनुचित

उपकार x अपकार

उन्नती x अवनती

उत्कर्ष x अपकर्ष

उघड x गुप्त

उदय x अस्त

उलट x सुलट

उत्साह x निरुत्साह,  मरगळ

उगवती x मावळती

उजेड x काळोख

उभे x आडवे

उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण

उंच x सखोल, बुटका, ठेंगू, सखल

ऊन x सावली

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

"क"

कडक x नरम

कबूल x नाकबूल

कमी x जास्त, पुष्कळ

कळत x नकळत

कठीण x मृदू

कच्चे x  पक्के

कडू x गोड

कबूल x नाकबूल

कडक x नरम

कच्चा x पक्का

कळस x पाया

कर्कश x मधुर, संजुल

कमकुवत x भक्कम

कल्याण x अकल्याण

कष्टाळू x कामचोर

कायदेशीर x बेकायदेशीर

काळोख x प्रकाश, उजेड

काळे x पांढरे, सफेद

कोरडे x ओले

कोवळे x राठ, निबर, जून

किमाल x कमाल

कीव x राग 

कीर्ती x अपकीर्ती

कौतुक x निंदा

क्रूर x प्रेमळ, मायाळू, दयाळू

कृतज्ञता x कृतघ्नता

कृतज्ञ x कृतघ्न

कृपा x अवकृपा 

कृत्रिम x नैसर्गिक, स्वाभाविक

कृश x स्थूल

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

“ख”

खरेदी x विक्री

खरे x खोटे

खाली x वर

खोली x उंची

खोल x उथळ

खोटेपणा x खरेपणा

खुश x नाखूष

खूप x कमी

खिन्न x प्रसन्न्न

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

“ग”

गच्च, गर्द, दाट x विरळ

गरम, उष्ण x थंड, गार

गरीब x श्रीमंत

गरिबी x श्रीमंती

गर्व x विनय

गुलामी x स्वातंत्र्य

गुरु x शिष्य

गुण x दोष

गोड x  कडू

गोरा  x काळा

ग्राहक x विक्रेता

ग्राह्य x त्याज्य 

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

"घ"

घन x द्रव

घट्ट x सैल, पातळ

घाऊक x किरकोळ

घाणेरडा x स्वच्छ

"च"

चढणे x उतरणे

चढून x उतरून

चढ x उतार

चढाई x माघार

चपळ x मंद

चविष्ट x बेचव

चल x अचल

चारित्र्यवान x चारित्र्यहीन

चिमुकले x अवाढव्य, प्रचंड

चूक x बरोबर

चिंताग्रस्त x चिंतामुक्त

चांगला x वाईट

चोर x साव

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

" छ "

छोटी x मोठी

छोटेसे x मोठेसे

" ज "

जर x तर

जहाल x मवाळ

जमा x खर्च

जड x हलके

जय x पराजय

जमा x खर्च

जन्म x मृत्यू

जलद x हळू

जगणे x मरणे

जवळची x लांबची

जबाबदार x बेजबाबदार

जास्त  x कमी

जाणे x येणे

जागृत x निद्रिस्त

जागरूक x निष्काळजी

जिवंत x मृत

जिंकणे x हरणे

जीत x हार

जुने x नवे

जेवढा x तेवढा

जोश x कंटाळा

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

" त "

तहान x भूक

तरुण x म्हातारा

ताजे x शिळे

ताजी x शिळी

तारक x मारक

ताल x बेताल

तारक x मारक

तीक्ष्ण x बोथट

तीव्र x सौम्य

तीक्ष्ण x बोथट

तिरपा x सरळ

तिरके x सरळ

तेजी x मंदी

तेजस्वी x निस्तेज

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी


अथ x इति       

अजर x जराग्रस्त       

अमर x मृत्य         

अधिक x उणे       

अलीकडे x पलीकडे    

अवघड x सोपे

अंत x प्रारंभ

अचल x चल

अचूक x चुकीचे

अडाणी x शहाणा

अटक x सुटका

अतिवृष्टी x अनावृष्टी

अती x अल्प

अर्थ x अनर्थ 

अनुकूल x प्रतिकूल

अभिमान x दुरभिमान

अरुंद x रुंद

अशक्य x शक्य 

अंधकार x प्रकाश

अस्त x प्रारंभ

अडचण x सोय

अपेक्षित x अनपेक्षित

अशक्त x सशक्त

अर्धवट x पूर्ण

अमूल्य x कवडीमोल

असतो x नसतो

अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती

अंथरूण x पांघरूण

अग्रज x अनुज

अनाथ x सनाथ

अतिवृष्ट x अनावृष्टी

अधोगती x प्रगती, उन्नती

अबोल x वाचाळ

अब्रू x बेअब्रू

अल्लड x पोक्त

अवखळ x गंभीर

अवजड x हलके

आरंभ x शेवट 

आठवण x विस्मरण

आशा x निराशा 

आता x नंतर        

आत x बाहेर

आनंद x दु:ख        

आला x गेला

आहे x नाही        

आळशी x उद्योगी

आकर्षण x अनाकर्षण

आकाश x पाताळ

आतुरता x उदासीनता 

ओबडधोबड x गुळगुळीत    

आदर्श x अनादर्श

आवडते x नावडते

आवश्यक x अनावश्यक

आज्ञा x अवज्ञा

आधी x नंतर

आघाडी x पिछाडी

आजादी x गुलामी

आशीर्वाद x शाप

आस्था x अनास्था

आदर x अनादर

आडवे x उभे

आयात x निर्यात

आंधळा x डोळस

ओला x सुका

ओली x सुकी

ओळख x अनोळख

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

opposite words in marathi | virudharthi shabd in marathi |


इकडे x तिकडे

इथली x तिथली        

इष्ट x अनिष्ट

इमानी x बेइमानी

इच्छा x अनिच्छा

इलाज x नाइलाज 

इहलोक x परलोक

उघडे x बंद

उच x नीच

उजेड x काळोख

उदासवाणा x उल्हासित

उभे x आडवे

उमेद x मरगळ

उंच x बुटका

उच्च x नीच

उतरणे x चढणे

उत्तम x क्षुद्र

उत्कर्ष x अपकर्ष, अधोगती

उचित x अनुचित

उदघाटन x समारोप

उदास x प्रसन्न

उदार x अनुदार, कृपण

उधार x रोख

उधळ्या x कंजूष, काटकसरी 

उपकार x अपकार

उपदेश x बदसल्ला

उपयोगी x निरुपयोगी

उपाय x निरुपाय

उलट x सुलट   

ऊन x सावली

उगवणे x मावळणे

उशिरा x लवकर

उत्तेजन x विरोध

उत्साह x निरुत्साह

उद्धट x नम्र

उदार x कंजूष

उन्नती x अवनती     

एकदा x अनेकदा

ऐटदार x केविलवाणा

ऐच्छिक x अनैच्छिक, अपरिहार्य


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठीकर्कश x संजुल

कडक x नरम

कळस x पाया

कच्चा x पक्का

कबूल x नाकबूल

कडू x गोड

कर्णमधुर x कर्णकटू

कठीण x सोपे

कल्याण x अकल्याण

कष्टाळू x कामचोर

कंटाळा x उत्साह 

काळा x पांढरा

काळोख x प्रकाश, उजेड

कायदेशीर x बेकायदेशीर

कौतुक x निंदा

क्रूर x दयाळू

कोरडा x ओला

कोवळा x जून, निबर

किमान x कमाल

कीव x राग 

कृतज्ञ x कृतघ्न

कृत्रिम x नैसर्गिक, स्वाभाविक

कृश x स्थूल

कृपा x अवकृपा 

कीर्ती x अपकीर्ती


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

खरे x खोटे

खंडन x मंडन

खात्री x शंका

खाली x वर

खादाड x मिताहारी

खुळा x शाहाणा

खूप x कमी 

खरेदी x विक्री

खोल x उथळ

गरम x थंड

गमन x आगमन

गढूळ x स्वच्छ

गंभीर x अवखळ, पोरकट

गद्य x पद्य

गाव x शहर

गारवा x उष्मा 

ग्राहक x विक्रेता

ग्रामीण x शहरी

ग्राह्य x त्याज्य

गुरु x शिष्य

गुण x अवगुण

गुप्त x उगड

गुळगुळीत x खरखरीत, खडबडीत

गुणी x अवगुणी

गुणगान x निदा

गोड x कडू

गोरा x काळा

गौण x मुख्य


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

घट्ट x सैल, पातळ

घाऊक x किरकोळ

चढ x उतार

चल x अचल, स्थिर

चढाई x माघार

चढणे x उतरणे

चवदार x बेचव

चपळ x सुस्त

चंचल x स्थिर

चांगले x वाईट

चूक x बरोबर

चोर x गोलीस

चिमुकला x थोरला

चिरंजीव x अल्पजीवी  


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

छोटी x मोठी

छोटेसे x मोठेसे

जड x हलके

जय x पराजय

जन्म x मृर्यू

जवळची x लांबची

जगणे x मरणे

जमा x खर्च 

जबाबदार x बेजबाबदार

जर x तर

जलद x हळू

जागणे x झोपणे

जास्त x कमी

जागरूक x निष्काळजी

जागृत x निद्रिस्त

जाणे x येणे

जिवंत x मृत

जिंकणे x हरणे

जीत x हार

जुने x नवे

जेवढा x तेवढा

जोश x कंटाळा

झोप x जाग

झोपडी x महाल


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

टंचाई x विपुलता

टिकाऊ x ठिसूळ

ठळक x पुसट

डावा x उजवा

डौलदार x बेढप 

तरुण x म्हातारा

तहान x भूक 

तुरळक x दाट

ताजे x शिळे

तारक x मारक

ताजी x शिळी

ताल x बेताल

तेजस्वी x निस्तेज

तेजी x मंदी

तीव्र x सौम्य

तीक्ष्ण x बोथट

तिरके x सरळ

तिरपा x सरळ

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

थंड x गरम

थंडी x उष्मा

थोर x लहान

थोरला x धाकटा

थोडे x जास्त

दया x राग 

दयाळू x जुलमी

दाट x विरळ

दीन x रात

दिवस x रात्र

दीर्घ x ऱ्हस्व

दुरित x सज्जन 

दुःख x सुख

दुष्काळ x सुकाळ

दुष्ट x सुष्ट

देशभक्त x देशद्रोही

देव x दानव, दैत्य

दृष्ट x सुष्ट   

दोषी x निर्दोषी, निर्दोष

द्वेष x प्रेम


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

धनवंत x निर्धन, कंगाल

धडधाकट x कमजोर

धर्म x अधर्म

धाडस x भित्रेपणा

धूसर x स्पष्ट

धिटाई x भित्रेपणा, भ्याडपणा

धीट x भित्रा

धूर्त x भोळा 

नफा x तोटा

नवे x जुने

नम्रता x उद्धटपणा

नाजूक x राठ 

निद्रा x जागृती

निर्मळ x मळकट

निमंत्रित x आगंतुक 

निंदा x स्तुती

निर्दयता x सहृदयता, सदयता

निर्बंध x मोकळीक

निर्जीव x सजीव

निराश x उत्साही

निःशस्त्र x शस्त्रधारी

निश्चित x अनिश्चित

निष्काम x सकाम 

निर्भय x भयभीत

नीती x अनीती

नीटनेटका x गबाळ्या

नोकर x मालक

नेहमी x क्वचित

नुकसान x फायदा

नेता x अनुयायी  

न्याय x अन्याय

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

पक्की x कच्ची

पडका x धडका

पराक्रमी x भित्रा

परका x स्वकीय

पहिला x शेवटचा

पलीकडे x अलीकडे

परवानगी x बंदी

प्रकाश x अंधार

प्रश्न x उत्तर

प्रामाणिकपणा x लबाडी

प्राचीन x अर्वाचीन

प्रेमळ x रागीट

प्रेम x द्वेष

प्रचंड x चिमुकला

प्रत्यक्ष x अप्रत्यक्ष

प्रतिकार x सहकार

प्रमाण x अप्रमाण

प्रगती x अधोगती 

पाप x पुण्य

पात्र x अप्रात्र

पायथा x शिखर

पांढरा x काळा

प्रारंभ x अंत

पुढची x मागची

पुष्कळ x थोडे

पूर्ण x अपूर्ण

पूर्व x पश्चिम

पौर्णिमा x अमावास्या

प्रिय x अप्रिय


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

फसवी x स्पष्ट  

फायदा x तोटा

फार x कमी

फुलणे x कोमेजणे

फुकट x विकत 

फिकट x गडद

बहुमान x अपमान

बरोबर x चूक 

बलाढ्य x कमजोर

बसणे x उठणे 

बंद x उघडा

बंधन x मुक्तता

बंडाळी x सुव्यवस्था

बाल x वृद्ध

बाहेर x आत

बिघात x दुरुस्ती 

बुद्धिमान x निर्बुद्ध

बुद्धिमान x ढ

बेसावध x सावध

बेसूर x सुरेल  


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

भडक x सौम्य

भरती x ओहोटी

भरभर x सावकाश

भले x बुरे

भक्कम x कमकुवत

भय x अभय

भयंकर x सौम्य

भयभीत x निर्भय

भव्य x चिमुकले

भसाडा x मंजुळ

भरती x आहोटी   

भान x बेभाम

भारतीय x अभारतीय

भाग्यवंत x दुर्भागी

भांडण x सलोखा

भिकारी x सावकार 

भूक x तहान

भूषण x दूषण

महान x क्षुद्र

मधुर x कडवट

महाल x झोपडी

मऊ x टणक 

मंद x प्रखर

मंजुळ x कर्कश

माता x पिता  

माथा x पायथा

माय x बाप

मालक x नोकर

मान x अपमान

माया x द्वेष

माघारा x सामोरा

मान्य x अमान्य 

म्हातारा x तरुण

मिटलेले x उघडलेले

मित्र x शत्रू

मैत्री x दुश्मनी

मोठा x लहान

मोकळे x बंदिस्त

मौन x बडबड

मृत्यू x जीवन

मृदू x कठीण

मुका x बोलका

मूर्ख x शहाणा 


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

यशस्वी x अयशस्वी

यश x अपयश 

याचक x दाता  

येईल x जाईल

योग्य x अयोग्य

रक्षक x मारक

रुडू x हसू

राग x लोभ

राजा x रंक 

रुचकर x बेचव

रूपवान x कुरूप

रेखीव x खडबडीत

रिकामे x भरलेले

रोड x सुदृढ


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

लहानपण x मोठेपण

लक्ष x दुलर्क्ष

लवकर x उशिरा

लबाड x भोळा

लबाडी x प्रामाणिकपणा

लय x प्रारंभ  

लक्ष x दुर्लक्ष

लाडके x नावडते

लांब x जवळ

लांबी x रुंदी

लेचापेचा x भक्कम

लोभी x निर्लोभी

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

वाकडे x सरळ

वापर x गैरवापर 

वृद्ध x तरुण

विचार x अविचार

विद्यार्थी x शिक्षक

विश्वास x अविश्वास

विलंब x त्वरा

विशेष x सामान्य

विद्वान x अडाणी

विष x अमृत

विरोध x पाठिंबा

विसरणे x आठवणे   

वेडा x शहाणा

वेगात x हळूहळू

व्यवस्थित x अव्यवस्थित 

शत्रू x मित्र

शहर x खेडे

शकून x अपशकून

शाप x वर

शंका x खात्री  

शेवट x सुरवात

श्वास x निःश्वास 

शिखर x पायथा

शिकारी x सावज

शिस्त x बेशिस्त 

शिक्षा x शाबाशकी

शीतल x उष्ण

शीत x अशीत

शक्य x अशक्य

शेंडा x बुडखा

शुद्ध x अशुद्ध

शूर x भित्रा   

श्रीमंत x गरीब

श्रेष्ठ x कनिष्ठ


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

सकाळ x संध्याकाळ

सज्जन x दुर्जन

सदाचार x दुराचार

सभ्य x असभ्य

सतर्क x बेसावध

सतेज x निस्तेज

समाधान x असमाधान

सरस x निरस

समान x असमान

समृद्धी x दारिद्र्य  

सत्य x असत्य

सरळ x वाकडा    

संवाद x विसंवाद

स्वच्छ x घाणेरडा

स्वतंत्र x परतंत्र

स्वस्थ x बेचैन

स्वहित x परमार्थ

स्वदेश x परदेश

स्तुती x निंदा

स्वस्त x महाग

स्वाधीन x पराधीन

स्वागत x निरोप 

स्वार्थ x परमार्थ

स्वार्थी x निःस्वार्थी

स्पष्ट x अस्पष्ट 

सावध x बेसावध

साहसी x भित्रा

सार्थ x व्यर्थ

साम्य x फरक

सान x थोर

सावकाश x पटकन

सार्वजनिक x खाजगी 

सानुली x मोठी

सामुदायिक x वैयक्तिक     

स्थिर x अस्थिर

सुप्रसिद्ध x कुप्रसिद्ध

सुरक्षित x असुरक्षित

सुख x दु:ख

सुटका x अटक

सुशिक्षित x अशिक्षित

सुगंध x दुर्गंध

सुंदर x कुरूप

सुदैवी x दुर्दैवी

सुरुवात x शेवट

सुभाषित x कुभाषित  

सूर्योदय x सूर्यास्त

सोपे x कठीण

सोय x गैरसोय

सौजन्य x उद्धटपणा

सेवक x मालक


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

हळू x जलद

हसणे x रडणे

हलके x जड

हजर x गैरहजर

हसतमुख x रडततोंड 

हार x जीत

हिम्मत x भय

हिंसक x अहिंसक

हिरमुसलेला x उत्साही

हित x अहित 

हिशेबी x बेहिशेबी

हीन x दर्जेदार

हुशार x मठ्ठ

होकार x नकार

क्षमा x शिक्षा

ज्ञान x अज्ञान

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

अनाथ x सनातन

अनुकूल x प्रतिकूल

अबू x बेअब्रू

अग्रज x अनुज

अवजड x हलके

अवघड x सुलभ सोपे

अल्लड x पोक्त

अर्थपूर्ण x निरर्थक

अनुरूप x विजोड

अध्ययन x अध्यापन

आकाश x पाताळ

अमावस्या x पौर्णिमा

आदर x अनादर

आरोह x अवरोह

आगंतुक x आमंत्रित

आवडता x नावडता

आपुलकी x दुरावा

आस्तिक x नास्तिक

आळशी x उद्योगी

आनंद x दुःख

आळस x उत्साह

आगमन x निर्गमन

आस्था x अनास्था

आशीर्वाद x शाप

आत x बाहेर

आयात x निर्यात


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

कनिष्ठ x वरिष्ठ

काटकसर x उधळपट्टी

किमान x कमाल

कोमल x कठोर

कृपण x उदार

कृतज्ञ x कृतघ्न

कृपा x अवकृपा

कच्चा x पक्का

कृष्ण x धवल

काळोख x प्रकाश

अर्वाचीन x प्राचीन

अभिमान x दुरभिमान

असाध्य x साध्य

व्यक्त x अव्यक्त

अतिवृष्टी x अवर्षण

अमृत x विष

अलीकडे x पलीकडे

आवक x जावक

आरोग्य x अनारोग्य

आवृत्त x अनावृत्त


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

इकडे x तिकडे

इष्ट x अनिष्ट

इहलोक x परलोक

ईमान x बेईमान

इलाज x नाइलाज

इमानी x बेइमानी

उगवणे x मावळणे

उधळ्या x कंजूस

उच्च x नीच

उजवा x डावा

उपयोगी x निरुपयोगी

उपद्रवी x निरुपद्रवी

उपाय x निरुपाय

उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण

उपस्थित x अनुपस्थित

उचित x अनुचित

गुण x अवगुण

गच्च x सैल, विरळ

गतकाल x भविष्यकाळ

गुरु x शिष्य


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

घट्ट x सैल, पातळ

घनदाट x विरळ

चढण x उतरण

चांगले x वाईट

चूक x बरोबर

चोर, x साव

चव x बेचव

चपळ x मंद

आदी x अंत

आजी x माजी

आवश्यक x अनावश्यक

आघाडी x पिछाडी

आरंभ x शेवटचे, अखेर

आसक्ती x विरक्ती, अनासक्ती

अबोल x वाचाळ

अपेक्षित x अनपेक्षित

अनुभवी x अननुभवी

अवधान x अनवधान

अविभक्त x विभक्त

अजस्त्र x चिमुकले

अवर्णनीय x वर्णनीय

अपवित्र x पवित्र

असंग x संग

अजाण x सुजान

अपेक्षित x अनपेक्षित

अव्हेर x स्वीकार

अकल्पित x कल्पित

नैसर्गिक x कृत्रिम

अदृश्य x दृश्य

अप्रत्यक्ष x प्रत्यक्ष

अकर्मक x सकर्मक

अथांग x थांग

उंच x ठेंगणा

त्साह x निरुत्साह


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

उद्धट x नम्र

उताना x पालथा

उग्र x सौम्य

उत्कर्ष x अपकर्ष

उदय x अस्त

उदार x कंजूश

उत्कृष्ट x निकृष्ट

उपकार x अपकार

उष्णता x शितल थंड

एकत्र x वेगवेगळे

एक x अनेक

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

काळा x पांढरा

कोवळे x जुने

कौतुक x निंदा

खरे x खोटे

खाली x वर

खंडण x मंडन

विजय x पराभव, पराजय

कर्णमधुर x कर्णकटू

कडू x गोड

कच्चे x पक्के

कठोर x मृदू

काळा x पांढरा

कायदेशीर x बेकायदेशीर

कीर्ति x अपकीर्ती

कृपा x अवकृपा

कृश x स्थूल

कृत्रिम x नैसर्गिक


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

तरुण x म्हातारा

ताजा x शिळा

तीक्ष्ण x बोथट

तेजी x मंदी

तारक x मारक

तिरपा x सरळ

तुटवडा x विपुलता

तीव्र x सौम्य

तेजस्विनी x सतेज

हलके x अवजड


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

थोरला x धाकटा

थोर x लहान

दाट x विरळ

निर्मळ x मळका

नाशवंत x अविनाशी

नक्कल x असल

निर्भय x भित्रा

न्यूनता x विपुलता

दुरुस्त x नादुरुस्त

दुष्ट x सुष्ट

दोष x गुण

देशभक्त x देशद्रोही


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी


चल x अचल

चिरकाल x अल्पकाळ

चंचल x स्थिर

जन्म x मृत्यू

जलद x सावकाश, हळू

एकमत x दुमत

औरस x अनौरस

ग्राह्य x अग्राह्य

खिन्न x प्रसन्न

खोल x उथळ

खरेदी x विक्री

खात्री x संशय

गंभीर x अवखळ

ग्रामीण x शहरी, नागरिक

गोरा x काळा

गुळगुळीत x खडबडीत

गरीब x श्रीमंत

दरिद्री x धनाढ्य


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

धिक्कार x स्वीकार

धनी x चाकर

धूर्त x भोळा

नर x नारी

नकार x होकार

नापास x पास

निष्काम x सकाम

नीती x अनीती

न्याय x अन्याय

निरोगी x रोगी

नियंत्रित x अनियंत्रित

फायदा x तोटा

बेरीज x वजाबाकी

नम्रता x उद्धटपणा

दुर्बल x बलवान

बुद्धिमान x मठ्ठ


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

भरभराट x ह्रास

भरती x ओहोटी

भाग्यवान x भाग्यहीन

निर्भत्सना x स्तुती

पाप x पुण्य

पारदर्शक x अपारदर्शक

पुढे x मागे

पैलतीर x ऐलतीर

ऐच्छिक x अनैच्छिक

ओवळा x सोवळा

ओले x सुके

एकवचन x अनेकवचन

गबाळा x नीटनेटका

गरम x थंड


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

जहाल x मवाळ

जागृत x निद्रिस्त

जाणता x अजाणता

झपाझप x सावकाश

टंचाई x विपुलता

टणक x मृदू

ढ x हुशार

ढबु x किरकोळ

प्रामाणिक x अप्रामाणिक

प्रसिद्ध x अप्रसिद्ध

पौर्वात्य x पाश्चिमात्य

प्रगती x अधोगती

प्रखर x सौम्य

परिहार्य x अपरिहार्य

प्रतिष्ठा x अप्रतिष्ठा

पसंत x नापसंत

पापी x निष्पाप

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी


फरक x साम्य

फिकट x गडद

फुलणे x कोमेजणे

दृश्य x अदृश्य

बरोबर x चूक

दिवस x रात्र

दीर्घ x ह्र्स्व

दुष्काळ x सुकाळ

दुर्जन x सज्जन

दुर्भिक्ष x सुबत्ता

मान x अपमान

भक्कम x कमकुवत

भव्य x चिमुकले


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

मित्र x शत्रू

मावळता x उगवता

देव x दानव

दूर x जवळ

धनवान x निर्धन

धर्म x अधर्म

धीट x भित्रा

यश x अपयश

येथे x तेथे

मर्द x नामर्द

मलूल x टवटवीत

मनोरंजक x कंटाळवाणे

विवेक x अविवेक

मर्त्य x अमर्त्य

मंजुळ x कर्कश्श


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

योग्य x अयोग्य

रणशूर x रणभीरू

राग x लोभ

राजमार्ग x आडमार्ग

रिकामा x भरलेला

रुंद x अरुंद

रुचकर x बेचव

होकार x नकार

राव x रंक

रेलचेल x टंचाई

रखरखीत x सौम्य

लौकिक x दुर्लौकिक

लक्ष x दुर्लक्ष

लोभी x निर्लोभी

लघु x गुरु

वैयक्तिक x सार्वजनिक

विशाल x छोटे


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

स्तुती x निंदा

स्वकीय x परकीय

सन्मार्ग x कुमार्ग

सम x विषम

सरळ x वक्र

सबळ x दुर्बळ

सह्य x असह्य

प्रगती x अधोगती

प्रिय x अप्रिय

पूर्णांक x अपूर्णांक

प्रकट x अप्रकट

प्रमाण x अप्रमाण

भंग x अभंग

विधायक x विघातक

विभक्त x एकत्र

वंद्य x निंद्य

वरिष्ठ x कनिष्ठ

वियोग x सहयोग मिलन

सुबोध x दुर्बोध

वेध x निर्वेध

विनाशी x अविनाशी

हर्ष x खेद

विश्वास x अविश्वास

विवाद x निर्विवाद

विसंवाद x सुसंवाद

शंका x कुशंका

शहाणा x मूर्ख


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

शितल x तप्त

उष्ण x शुभ

शकुन x अपशकुन

शूर x भित्रा

शुक्लपक्ष x कृष्ण पक्ष

अनासक्ती x आसक्ती

स्वार्थ x परमार्थ

शुद्ध पक्ष x वद्य पक्ष

शीघ्र x मंद

श्रीमंत x गरीब, दरिद्री

श्वास x निश्वास

श्रेष्ठ x कनिष्ठ

सार्थ x निरर्थ

सदय x निर्दय

सजातीय x विजातीय

सतेज x निस्तेज

सुशिक्षित x अशिक्षित

स्वर्ग x नरक

स्वातंत्र्य x पारतंत्र्य

स्मृती x विस्मृती

आपला x परका

माहेर x सासर

मालक x नोकर

माझी x आजी

येणे x जाणे

virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

श्रुत x अश्रूत

श्लेष x अश्लेष

सुलभ x दुर्लभ

सुरूप x कुरूप

सूर x असुर

साम्य x भेद

सुबक x बेढब

सकर्मक x अकर्मक

संकुचित x व्यापक

सगुण x निर्गुण

सचेतन x अचेतन

सदाचार x दुराचार

सजीव x निर्जीव

सद्गती x दुर्गति

सधवा x विधवा

सुकर x दुष्कर

दुष्काळ x सुकाळ

सुगम x दुर्गम

सुरेल x बेसूर

अनुज x अग्रज

कृपण x उदार


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

सुविख्यात x कुविख्यात

अक्षम्य x क्षम्य

सुविचार x कुविचार

सुज्ञ x अज्ञ

सोय x गैरसोय

हितकारक x अहितकारक

हार x जीत

हानि x लाभ

होकार x नकार

क्षणिक x चिरकाळ

ज्ञात x अज्ञात

ज्ञान x अज्ञान

आपला x परका


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

तिरपा x सरळ

नम्रता x गर्विष्ठपणा

एकमत x दुमत

उदय x अस्त

आशीर्वाद x शाप

अधिक x उणे

धूर्त x भोळा

थोर x सान

अनुयायी x पुढारी

धनवंत x गरीब

निंध x वंध

दोषी x निर्दोषी

दीर्घ x र्हीस्व

अभिमानी x निराभिमानी

देशभक्त x देशद्रोही

अक्कलवान x बेअक्कल

दाट x विरळ

अनायास x सास

कृत्रिम x नैसर्गिक

सकर्मक x अकर्मक

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

 •  ⏩ virudharthi shabd marathi
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi
 •  ⏩ virudharthi shabd english
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi mein
 •  ⏩ virudharthi shabd dakhva
 •  ⏩ virudharthi shabd marathi madhe
 •  ⏩ virudharthi shabd in gujarati


लोभी x निर्लोभी

लाजरा x धीट

साहेतुक x निर्हेतुक

हिंसा x अहिंसा

राजमार्ग x आडमार्ग

श्वास x नि:श्वास

सुर x असुर

साक्षर x निरक्षर

सुरस x निरस

पूर्णांक x अपूर्णांक

नि:शस्त्र x सशस्त्र

सुजाण x अजाण

गंभीर x अवखळ

सुलक्षणी x कुलक्षणी

चोर x साव

सुज्ञ x अज्ञ

सुकाळ x दुष्काळ

सगुण x निर्गुण

टणक x मऊ/ मृदु

चपळ x मंद

सुबोध x दुर्बोध

अनीती x नीती

सदैव x दुर्दैव

दुष्ट x सुष्ट

स्वातंत्र्य x पारतंत्र्य

साकार x निराकार

स्वर्ग x नरक

दिन x रजनी

अध्ययन x अध्यापन

स्वकीय x परकीय

मनोरंजक x कंटाळवाणे

सौंदर्य x कुरूपता

खंडन x मंडन


विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

 •  ⏩ virudharthi shabd marathi
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi
 •  ⏩ virudharthi shabd english
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi mein
 •  ⏩ virudharthi shabd dakhva
 •  ⏩ virudharthi shabd marathi madhe
 •  ⏩ virudharthi shabd in gujarati


एकी x बेकी

उघड x गुप्त

अवखळ x गंभीर

उथळ x खोल

पूर्वगामी x कर्मत

अतिवृष्टी x अनावृष्टी

रणशूर x रणभिरू

माजी x आजी

शाप x वर

अवनत x उन्नत

तीव्र x सौम्य

शीतल x तप्त, उष्ण

कंजूष x उघडया

अवधान x अनावधान

प्रसन्न x अप्रसन्न

मर्द x नामर्द

शंका x खात्री

कृपा x अवकृपा

व्दार x जीत

गमन x आगमन

कल्याण x अकल्याण

ज्ञात x अज्ञात

स्तुति x निंदा

वंध x निंध

सत्कर्म x दुष्कर्म

खरे x खोटे

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

 •  ⏩ virudharthi shabd marathi
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi
 •  ⏩ virudharthi shabd english
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi mein
 •  ⏩ virudharthi shabd dakhva
 •  ⏩ virudharthi shabd marathi madhe
 •  ⏩ virudharthi shabd in gujarati


भरती x ओहोटी

स्थूल x सूक्ष्म, कृश

सुसंबद्ध x असंबद्ध

हर्ष x खेद

विधायक x विघातक

हानी x लाभ

संघटन x विघटन

सुंदर x कुरूप

सार्थक x निरर्थक

स्वस्थ x अस्वस्थ

लठ्ठ x कृश, बारीक

भरभराट x र्हास

मलूल x टवटवीत

सुसंगत x विसंगत

तप्त x थंड

आंदी x अनादी

धर्म x अधर्म

सनाथ x अनाथ

सशक्त x अशक्त

कीर्ती x अपकीर्ती

ऐच्छिक x अनैच्छिक

गुण x अवगुण

अनुकूल x प्रतिकूल

उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण

यश x अपयश

आरंभ x अखेर

रसिक x अरसिक

उंच x सखल

आवक x जावक

कमाल x किमान

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

 •  ⏩ virudharthi shabd marathi
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi
 •  ⏩ virudharthi shabd english
 •  ⏩ virudharthi shabd hindi mein
 •  ⏩ virudharthi shabd dakhva
 •  ⏩ virudharthi shabd marathi madhe
 •  ⏩ virudharthi shabd in gujarati


उच्च x नीच

आस्तिक x नास्तिक

अल्पायुषी x दीर्घायुषी

अर्वाचीन x प्राचीन

उगवती x मावळती

अपराधी x निरपराधी

उपद्रवी x निरुपद्रवी

कृतज्ञ x कृतघ्न

खरेदी x विक्री

गध x पध

उपयोगी x निरुपयोगी

उत्कर्ष x अपकर्ष

उचित x अनुचित

जहाल x मवाळ

जमा x खर्च

चढ x उतार

कर्णमधुर x कर्णकर्कश

गोड x कडू

कच्चा x पक्का

चंचल x स्थिर

चढाई x माघार

चिमुकला x प्रचंड

जलद x सावकाश

तीक्ष्ण x बोथट

शक्य x अशक्य

दृश्य x अदृश्य

प्रेम x व्देष

समता x विषमता

सफल x निष्फल

शोक x आनंद

पौर्वात्य x पाश्चिमात्य

मंजूर x नामंजूर

विधवा x सधवा

अज्ञान x सज्ञान

पोक्त x अल्लड

लायक x नालायक

सजातीय x विजातीय

सजीव x निर्जीव

सगुण x निर्गुण

साक्षर x निरक्षर


विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi


प्रकट x अप्रकट

नफा x तोटा

सुशिक्षित x अशिक्षित

शांत x रागीट

सुलभ x दुर्लभ

सदाचरण x दुराचरण

सह्य x असह्य

सधन x निर्धन

बंडखोर x शांत

संकुचित x व्यापक

सुधारक x सनातनी

सुदिन x दुर्दिन

ऋणको x धनको

क्षणभंगुर x चिरकालीन

आभ्राच्छादित x निरभ्र

अबोल x वाचाळ

आसक्त x अनासक्त

उत्तर x प्रत्युत्तर

उपकार x अपकार

ग्राह्य x व्याज्य

घाऊक x किरकोळ

अवजड x हलके

उदार x अनुदार

उतरण x चढण

जागृत x निद्रिस्त

टंचाई x विपुलता

तारक x मारक

दयाळू x निर्दय

नाशवंत x अविनाशी

धिटाई x भित्रेपणा

पराभव x विजय

राव x रंक

रेलचेल x टंचाई

सरळ x वक्र

शाश्वत x आशाश्वत

सधन x निर्धन

वियोग x संयोग

मृर्त x अमृर्त

राकट x नाजुक

लवचिक x ताठर

सचेतन x अचेतन

वैयक्तिक x सामुदायिक

सूचिन्ह x दुश्चिन्ह

सुकीर्ती x दुष्कीर्ती

रुचकर x बेचव

प्रामाणिक x अप्रामाणिक

लिखित x लिखित

विवेकी x अविवेकी

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi


virudharthi shabd marathi | विरुद्धार्थी शब्द मराठी

 मित्रांनो आपल्याला हि विरुद्धार्थी शब्द असलेली पोस्ट कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा आपल्याला अजून कोणत्याही प्रकारची मराठी हिंदी इंग्रजी किंवा इतर कोणत्याही विषयाबद्दल समस्या अडचण असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आम्ही तुमच्या साठी लवकरात लवकर ती माहिती किंवा त्या प्रश्नाचे उत्तर घेऊन येण्याचा प्रयत्न करू निर्मळ एकेडमी ही तुमची सर्व प्रकारच्या कमेंट्स वाचत आहे आणि त्यांना रिप्लाय देखील देत आहे त्यामुळे तुम्ही आम्हाला कमेंट मध्ये कळवू शकता.

विरुद्धार्थी शब्द | virudharthi shabd | virudharthi shabd marathi

Post a Comment

Thanks for Comment

Previous Post Next Post