इंग्रजी व्याकरण

Exclamatory Sentence in Marathi - Affirmative & Negative Sentence

Exclamatory Sentence, उद्गारवाचक वाक्य  What Is an Exclamatory Sentence? उदा. 1. उद्गारवाचक वाक्यात बोलणाराच्या भावना व्यक्त…

Future: be going to ( I am going to work ) - English Grammar in marathi

Be going to ची रचना व उपयोग सर्वसामान्यपणे भविष्यकाळाचा उल्लेख आपण will किंवा shall वापरतो. परंतु be going to ची रचना वापरुन…

Definite and Indefinite Articles (a, an, the) in marathi

How to Use Articles (a/an/the) in marathi इंग्रजीमध्ये a / an आणि the ही उपपदे आहेत. ती नामांपूर्वी वापरतात. Articles चा…

Verb Structures In Marathi - क्रियापदांची रचना

Verb Structures, क्रियापदांची रचना क्रियापदांची रचना -  क्रियापदांची रचना - कोणत्याही भाषेत क्रियापद खूप महत्वाचे असते कारण…

नामांचे प्रकार - Kinds of Nouns

नामांचे प्रकार - Kinds of Nouns वस्तूला, व्यक्तीला, ठिकाणाला, पदार्थाला किंवा गुणाला ओळखण्यासाठी त्यांना दिलेल्या नावाला ना…

Load More
That is All